หลักสูตร
Professional Driver Development Course
พัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 23 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Unithai Shipyard and Engineering Ltd.

alt
Unithai Shipyard and Engineeringลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
บทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถมืออาชีพ เพิ่มเติมความรู้เรื่องข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข
เทคนิคการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้รางวัลกับผู้ที่ตอบคำถามได้มากที่สุดประจำวัน
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1 / 2563
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 21 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Komatsu Industries (Thailand) Co., Ltd.

( Amata City Chonburi Industrial Estate )

alt
Komatsuลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร
แนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Technique โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ การบังคับควบคุมยานพาหนะ และการขับรถในเวลากลางคืน
ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะหลับในขณะขับรถ ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว

ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แนะนำครูฝึกประจำฐานกิจกรรม
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนในแต่ละกิจกรรมได้สูงสุด มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน มุ่งสู่พฤติกรรมความปลอดภัยร่วมกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
( Heavy Truck and Tractor Trailer )

การขับรถบรรทุก และรถหัวลากอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 4 / 2563
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท ดีซี เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
( ศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปรวังน้อย )

สังกัด
alt

DC Service Center Co., Ltd.
( Home Product Center PCL. )

หน่วยงาน

alt

V.CARGO Company Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัย
ข้อกำหนด และระเบียบการเข้าใช้สถานที่ปฏิบัติงาน เทคนิคการขับรถบรรทุก และรถหัวลากเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างปลอดภัย เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
การควบคุมยานพาหนะ และการขับรถในเวลากลางคืน ให้รางวัลกับผู้ที่ร่วมตอบคำถาม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม		ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Defensive Driving Training Course
( Bus and Coach )

การขับรถบัส และรถโดยสารอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1 / 2563

วันศุกร์ที 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 51 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุมสุรนารี ตึก PP2คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( โชคชัย นครราชสีมา )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม		ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม		มาตรฐานความปลอดภัยโดยผู้แทนหน่วยงานความปลอดภัย
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์ และจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน พฤติกรรมเสี่ยง และการจัดการพฤติกรรมผู้โดยสาร
การบริหารจัดการอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยกระบวนการ KYT เทคนิคการเผชิญเหตุ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการแจ้งเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินเทคนิคการกู้ฟื้นคืนชีพ
ให้รางวัลกับผู้ที่ร่วมตอบคำถามถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Defensive Driving Instructor

( Train the Trainer )
ผู้ฝึกสอนการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


วันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 5 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพลส จำกัด
( สำนักงานใหญ่ - ปทุมธานี )

alt
Tanyatip Expressลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม ทบทวนมาตรฐานความปลอดภัย และเทคนิคการขับรถเชิงป้องกัน
ตรวจประเมินเทคนิคการขับ และการให้คำแนะนำ การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และเทคนิคการตรวจประเมิน
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์ และการสร้างการรับรู้โดยครูฝึก การบังคับควบคุมยานาพนหะ และการรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการสื่อสาร และการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะความเสี่ยง และการขับรถในภาวะแสงสลัว
ทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มต้นฝึกภาคปฏิบัติ		การตรวจสอบ แลบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น
สาธิตเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ		สาธิตเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันแบบบรรยาย
บทบาทหน้าที่ครูฝึก และการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคนิคการสอนและการจูงใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ฝึก และประเมินทักษะการบังคับควบคุมยานพาหนะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
สรุปผลการฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม		มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยกับพนักงานขนส่งสินค้า				ฝึกทบทวน มาตรฐานความปลอดภัย และเทคนิคการฝึก การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสอน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 159

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้577
mod_vvisit_counterเมื่อวาน115
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้692
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5791
mod_vvisit_counterเดือนนี้6937
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24352
mod_vvisit_counterรวม1248752

We have: 4 guests online
Your IP: 35.172.233.215
 , 
Today: Aug 10, 2020

Contact us

contact us