หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2 / 2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 21 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
PTT Digital อาคาร SJ Infinite One ชั้น 24

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
PTT Digitalลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ การสังเกตคาดการณ์ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
แนะนำทีมครูฝึกภาคปฏิบัติ ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ตรวจประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึกอบรมพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนในแต่ละกิจกรรมได้สูงสุด
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 6 / 2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ นครราชสีมา )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรและกิจกรรมฝึกอบรม  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางบกอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการบังคับควบคุมพวงมาลัย ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แนะนำทีมครูฝึกภาคปฏิบัติ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
การเตรียมความพร้อมภายในห้องโดยสารฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 5 / 2563
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ นครราชสีมา )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการบังคับควบคุมยานพานหะ แนะนำทีมครูฝึกภาคปฏิบัติ
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในในขณะขับรถตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทางฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 4 / 2563
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 22 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ นครราชสีมา )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving  โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
อันตรายและความเสี่ยงในการขับรถในเวลากลางคืน แนะนำทีมครูฝึกภาคปฏิบัติ
ประเมินการมองเห็น และความเสี่ยงต่อภาวะหลับในตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิตรวจประเมินความพร้อมส่วนบุคคลก่อนเริ่มต้นการฝึก
ฝึก และประเมินทักษะการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบควาปลอดภัยรอบตัวรถ
ฝึก และประเมินทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถให้คำแนะนำเพิ่มเติมรายบุคคลหัวหน้าทีมครูฝึกสรุปผลการฝึกอบรม
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 3 / 2563
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 25 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ นครราชสีมา )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving  โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย การขับรถในเวลากลางคืน และการบังคับควบคุมยานพาหนะ
แนะนำทีมครูฝึกประจำฐานกิจกรรมภาคปฏิบัติ ตรวจประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ
ตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นในภาวะแสงสลัวฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มต้นการฝึกภาคปฏิบัติฝึก และประเมินทักษะการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถการตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมภายในห้องโดยสาร
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุหัวหน้าทีมครูฝึก สรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 7 of 174

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้94
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3643
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12754
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511252

We have: 19 guests online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender