หลักสูตร
Professional Driver Development Course
การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ
Module 1

รุ่นที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 13 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม B.GRIMM Academy ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

alt
B.Grimm Powerลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม Training Register ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม Theory Test
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม Welcome Speech and Training Introduce ผู้บริหารให้เกียรติ์กล่าวทักทาย พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ Manager Talk
บทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถมืออาชีพ Professional Driver โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม เทคนิคการสื่อสาร และการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ Basic Comunication
กลยุทธการให้บริการ และเทคนิคการให้บริการที่อยู่เหนือเกินกว่าความคาดหวัง Service Mind to Service เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และองค์กร Personality Development
มารยาท และหลักปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ Driver Manner เทคนิคการวางแผนก่อนการเดินทาง และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  โดยอาจารย์อนุชาติ เชียงสุข ปฎิบัติการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 7 ระบบ BEWAGON and Basic Maintenance
การตรวจสอบระบบหล่อลื่น และการทำงานของเครื่องยนต์เบื้องต้น Oil Inspection ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดประจำวัน The Winner
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้ความร่วมมือ และมุ่งมั่นตั้งใจในภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
( Heavy Truck )

การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

วันอาทิยต์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

ณ ห้องประชุม บริษัท นิรมิตรขนส่ง 2003 จำกัด จังหวัดชลบุรี

alt
Niramit Transport 2003ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
กระบวนการความคิด และวิธีการตอบสนองทางพฤติกรรม		กระตุ้นการรับรู้ทั้ง 5 เพื่อพัฒนาทักษะการหยั่งรู้อุบัติเหตุ
การรับรู้อันตราย และปฏิกิริยาการตอบสนอง เทคนิคการสังเกตคาดการณ์ และการหยั่งรู้อุบัติเหตุจากการมอง
เทคนิคการขับรถในภาวะแสงสลัว และกฎความปลอดภัยให้รางวัลกับทีมผู้ชนะ
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
( Emergency Response Driving )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัยขั้นสูง


วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 6 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ Cypress Semiconductor ( Chaengwattana - Thailand )

alt
Cypressลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถทางการแพทย์ฉุกเฉินเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เลือกหัวน้าทีมจากความรู้ความสามารถ
เทคนิคการขับรถทางการแพทย์ฉุกเฉินในสภาวะฉุกเฉิน เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการประเมินความรุนแรงของผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน เทคนิคการเผชิญเหตุ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
การปิดกั้นพื้นที่ และการบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุ การแจ้งเหตุ และการเผชิญเหตุเบื้องต้น
เทคนิคการป้องกันความบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น การกู้ฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การบล๊อค และการดามอวัยวะที่แตกหักเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บทางการแพทย์ฉุกเฉิน
การผูกรัด เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน เทคนิคการยกเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างปลอดภัย
เทคนิคการนำส่งด้วยยานพาหนะทางการแพทย์ฉุกเฉิน ดูแลใส่ใจผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดเส้นทางการเดินทาง
พัฒนาทักษะการหลบหลีกสิ่งกีดขวางขณะนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บพัฒนาทักษะการขับรถผ่านเส้นทางขรุขระ
พัฒนาทักษะการขับรถผ่านทางแคบในสถานการณ์ฉุกเฉินเทคนิคการนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกมุ่งสู่องค์กรแห่งความปลอดภัยที่แท้จริง


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
( Heavy Truck )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 4/ 2563 (ภาคบ่าย)
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 3 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. ( Suvarnabhumi Airport )

alt
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาะวหลับในขณะขับรถ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ
ฝึก และประเมินทักษะการบังคับควบคุมยานพาหนะแบบซิกแซกฝึก และประเมินทักษะการขับรถประกบลานขนถ่ายสินค้า
การนำรถเข้าจอดในทางแคบ และการให้สัญญาณสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
( Heavy Truck )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 3/ 2563 (ภาคเช้า)
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 2 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. ( Suvarnabhumi Airport )

alt
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาะวหลับในขณะขับรถ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ
ฝึก และประเมินทักษะการควบคุมยานพาหนะด้วยเทคนิคดึง - ดันประเมินทักษะการขับรถถอยหลังเทียบจอดเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
การนำรถเข้าจอดในทางแคบ และการให้สัญญานฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนจริง
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 8 of 178

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้203
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1334
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้203
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7992
mod_vvisit_counterเดือนนี้25912
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39995
mod_vvisit_counterรวม1724442

We have: 5 guests online
Your IP: 35.172.217.174
 , 
Today: Oct 24, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender