Safety Driving Training Course
( Traffic Laws )

กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2 / 2563
วันศุกร์ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
( นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง - ฉะเชิงเทรา )

alt
Atlas Copco (Thailand) Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม

ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม

กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
แนวทางการพิจารณาเหตุประมาท และเหตุสุดวิสัยให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้สูงสุดประจำวัน
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 4 / 2563
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 24 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Siam Kubota Corporation Co., Ltd.
( Amata Nakorn Factory )

alt
Kubotaลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
กฎหมายจราจรเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ

ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว

ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตรวจประเมินความพร้อมส่วนบุคคลก่อนเริ่มต้นการฝึกภาคปฏิบัติ การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
การตรวจสอบสภาพยาง และแรงดันลมยาง การตรวจสอบสภาพยาง และแรงดันลมยาง
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงสถานการณ์ ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงสถานการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดในสถานการณ์จำลอง
หัวหน้าทีมครูฝึกสรุปผลการฝึกอบรมพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 14 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ โรงงานคอนวูด - สระบุรี

altalt
Conwood by Siam City Cementลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม ผู้บริหารกล่าวทักทาย พร้อมแนะนำทีมวิทยากร
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายจราจร เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ การบังคับควบคุมยานพาหนะและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
วางแผนเส้นทางการเดินทาง แนะนำทีมครูฝึกประจำฐานกิจกรรม
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินการตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนจริงให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้บริหารเน้นย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 6 / 2563

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 16 ท่าน

Main Conference Room อาคาร PP1 คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( สระบุรี)

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายจราจร เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ การบังคับควบคุมยานพาหนะและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ ประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินแนะนำทีมครูฝึกประจำฐานกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทางการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนจริงให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร 2 วัน
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1 / 2563
วันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 12 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Mineral Resources Development Co., Ltd.
( อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้า / เหมืองแร่หินขาว จ.ระนอง )

altalt
Mineral Resources Development Co., Ltd.1 st. Day.


ลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายเพื่อความปลอดภัย และหลักปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะแบบดึง - ดัน
ความเสี่ยง และอันตรายในการขับรถในภาวะทัศนวิสัยต่ำ ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินสาธิตเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ
การตรวจสอบความปลอดภัยภายในห้องโดยสารสาธิตเทคนิคการขับรถแบบบรรยาย
สรุปผลการฝึกอบรม พร้อมนัดหมายภาระกิจในวันต่อไปเริ่มต้นวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


2 nd. Day.


กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ โดยอาจารย์อนุชาติ  เชียงสุข
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบการทำงานของระบบเบรก
การตรวจสอบระบบหล่อลื่น และการทำงานของเครื่องยนต์การตรวจสอบสภาพยาง และระบบรองรับน้ำหนัก
ทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มต้นการฝึกภาคปฏิบัติฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงสถานการณ์ อันตราย และความเสี่ยงขณะถอยหลังเข้าจอด
สรุปผลการฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเรา


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 9 of 174

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้53
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3602
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12713
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511211

We have: 19 guests online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender