หลักสูตร 2 วัน
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 5 / 2563
วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2563จำนวนผู้เข้าอบรม 15 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Main Conference Room อาคาร PP1 คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( สระบุรี)

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.1 st. Day.


ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายเพื่อความปลอดภัย และหลักปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะแบบดึง - ดัน
ความเสี่ยง และอันตรายในการขับรถในภาวะทัศนวิสัยต่ำ ตรวจประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวสาธิตเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ
สาธิตเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดประจำวัน


2 nd. Day.


กฎหมายจราจรทางบก เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ โดยอาจารย์อนุชาติ  เชียงสุข
ฝึก และทดสอบทักษะการบังคับควบคุมพวงมาลัยแบบ ดึง - ดัน ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวเทคนิคการขับรถเชิงสถานการณ์
ปฏิบัติการตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ
การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงสถานการณ์
ความเสี่ยง และอันตรายในลานจอดรถฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถให้คำแนะนำเพิ่มเติมรายบุคคลมุ่งสู่มาตรฐานความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Dangerous Goods Transportation
( Behavior Based Safety )
พฤติกรรมความปลอดภัย

รุ่นที่ 2/ 2563

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 34 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
HazChem Logistics Management Co., Ltd.
( TPARK Chachoengsao )

HazChem Trans Management Co., Ltd.
HazChem Trans

ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมกระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นกิจกรรม การบริหารจัดการพฤติกรรมความปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการประเมิน และการค้นหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
PE - อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อการยกเคลื่อนย้ายวัตถุ เทคนิคการยกเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยแรงคน
เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น แนะนำทีมครูฝึกประจำฐานกิจกรรม
ปฏิบัติการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์ประจำวัน การตรวจสอบระบบหล่อลื่น และการทำงานของเครื่องยนต์
การตรวจสอบ และทำความสะอาดระบบกรองอากาศรถยนต์ การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก และระบบยกสินค้า
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก และระบบยกสินค้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง
การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ เราจะไม่ปล่อยให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ( ไม่หนุนล้อ )
ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะมอบประกาศนีบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร

Safety Driving Training Course
การขับรถอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 28 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
( สำนักงานใหญ่ บางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา )

alt
MMC Toolsตรวจคัดกรองตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย


ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้สูงสุดประจำวัน ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
หน่วยงานความปลอดภัยกล่าวขอบคุณ พร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 4 / 2563
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Main Conference Room อาคาร PP1 คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( สระบุรี)

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
กฎหมายจราจร เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
การบังคับควบคุมยานพาหนะและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน วางแผนเส้นทางการเดินทาง
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินการตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทางฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนจริง
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการตรวจประเมินรายบุคคลหัวหน้าทีมครูฝึกสรุปผลการฝึกอบรมพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Dangerous Goods Transportation
( Behavior Based Safety )
พฤติกรรมความปลอดภัย

รุ่นที่ 1 / 2563
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 31 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
HazChem Logistics Management Co., Ltd.
( TPARK Chachoengsao )

HazChem Trans Management Co., Ltd.
HazChem Transลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมกระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นกิจกรรม การบริหารจัดการพฤติกรรมความปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการประเมิน และการค้นหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทคนิคการยกเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยแรงคน เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น
แนะนำทีมครูฝึกประจำฐานกิจกรรม ปฏิบัติการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์ประจำวัน
การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง การตรวจสอบระบบหล่อลื่น และการทำงานของเครื่องยนต์
การตรวจสอบสภาพยาง และระบบรองรับน้ำหนัก การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ
ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะ เริ่มต้นพฤติกรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 10 of 174

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3587
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12698
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511196

We have: 11 guests online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender