หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
( Improve Safety Driving Skills)

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้อง Spirit Room, Enco A ชั้น 9 GCM

alt
GC Marketing Solutions Company Limitedลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ
เทคนิคการขับรถ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 3 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์
( Cinnamon Residence - วิภาวดี )

altลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร กิจกรรม และสถานที่ฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เทคนิคการสังเกตคาดการณ์และการป้องกันอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบริเวณจุดอับจุดบอดของตัวรถ
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ
Module 1

รุ่นที่ 2/2563

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม B.GRIMM Academy ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

alt
B.Grimm Powerลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม Training Register ผู้แทนหน่วยงานกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม Welcome Speech and Training Introduce
ปรับคลื่อนสมองด้วยการนั่งสมาธิกำหนดจิตให้พร้อมต่อการเรียนรู้ Self-Concentrate Prepare to Learning เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และองค์กร มารยาท และการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการบังคับควบคุมพฤติกรรม และภาวะทางอารมณ์ขณะให้บริการ Emotion Control เทคนิคการวางแผนก่อนการเดินทาง และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 7 ระบบ Pre-Trip Inspection and Basic Maintenance ( BEWAGON ) โดยอาจารย์อนุชาติ เชียงสุข ปฏิบัติการตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้ความร่วมมือย่างเติมที่
ผู้บริหารหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคคลากร และมาตรฐานการให้บริการของพนักงานขับรถ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ
Module 1

รุ่นที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 13 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม B.GRIMM Academy ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

alt
B.Grimm Powerลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม Training Register ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม Theory Test
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม Welcome Speech and Training Introduce ผู้บริหารให้เกียรติ์กล่าวทักทาย พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ Manager Talk
บทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถมืออาชีพ Professional Driver โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม เทคนิคการสื่อสาร และการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ Basic Comunication
กลยุทธการให้บริการ และเทคนิคการให้บริการที่อยู่เหนือเกินกว่าความคาดหวัง Service Mind to Service เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และองค์กร Personality Development
มารยาท และหลักปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ Driver Manner เทคนิคการวางแผนก่อนการเดินทาง และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  โดยอาจารย์อนุชาติ เชียงสุข ปฎิบัติการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 7 ระบบ BEWAGON and Basic Maintenance
การตรวจสอบระบบหล่อลื่น และการทำงานของเครื่องยนต์เบื้องต้น Oil Inspection ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดประจำวัน The Winner
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้ความร่วมมือ และมุ่งมั่นตั้งใจในภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
( Heavy Truck )

การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

วันอาทิยต์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

ณ ห้องประชุม บริษัท นิรมิตรขนส่ง 2003 จำกัด จังหวัดชลบุรี

alt
Niramit Transport 2003ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
กระบวนการความคิด และวิธีการตอบสนองทางพฤติกรรม		กระตุ้นการรับรู้ทั้ง 5 เพื่อพัฒนาทักษะการหยั่งรู้อุบัติเหตุ
การรับรู้อันตราย และปฏิกิริยาการตอบสนอง เทคนิคการสังเกตคาดการณ์ และการหยั่งรู้อุบัติเหตุจากการมอง
เทคนิคการขับรถในภาวะแสงสลัว และกฎความปลอดภัยให้รางวัลกับทีมผู้ชนะ
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 4 of 174

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้182
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3731
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12842
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511340

We have: 22 guests online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender