Professional Driver Development Course

Print

หลักสูตร พนักงานขับรถมืออาชีพ Professional Driver Development Course

หลักสูตร : พนักงานขับรถมืออาชีพ Professional Driver Development Course.


พนักงานขับรถผู้บริหารที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะความผิดพลาดของพนักงานอาจหมายถึงความมั่นคงของหน่วยงานหรือองค์กร


ชื่อหลักสูตร : พัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ (Professional Driver Development Course)

รหัสวิชา : PDDC

กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- พนักงานขับรถทุกประเภท

ประเภทรถที่ใช้ :

- รถยนต์ทุกประเภท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามวิถีไทย

- เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน

- เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และเกิดทัศนคติที่ดีต่องานบริการ  และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม :

การขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving)
- การบริหารจัดการสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
- เทคนิคการมองเพื่อความปลอดภัย

การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ (Vehicle Inspection)
- ภาคทฤษฎี (BEWAGON)
- ภาคปฏิบัติ (BEWAGON)

การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind)
- เทคนิคการบริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ
- หน้าที่ของผู้ให้บริการ


เทคนิคการนำเสนอ : การบรรยาย ประสมสื่อมัลติมีเดีย กิจกรรมการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน, 2 วัน, 3 วัน ( ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและกิจกรรมที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม )

วิทยากร : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Telephone : 095-375-3838 , 083-199-4505 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it