โครงการ Child Safety (เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย)

Print

ร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมไปด้วยกัน

โครงการ Child Safety เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย เป็นโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจ  ในการใช้รถใช้ทาง  อย่างถูกต้อง  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนในสถานศึกษา  เกิดความตระหนักรู้ถึง  อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ผ่านการนำเสนอที่เต็มไปด้วยสาระ  และความบรรเทิง.

ชื่อโครงการ : Child Safety

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ทาง

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่ 1 : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
                         กลุ่มที่ 2 : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
                         กลุ่มที่ 3 : นักศึกษาในระดับอุดมศีกษา

หัวข้อการบรรยาย :

- สถิติของการเกิดอุบัติเหตุ
- การจัดการความเสี่ยง
- กฏการมองเพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย
- เทคนิดการใช้ทางเดิน
- เทคนิคการข้ามทาง
- การเดินทางโดยยานพาหนะ
- ทัศนะคติเชิงบวก

เทคนิคการนำเสนอ : การบรรยาย  ประสมสื่อมัลติมีเดีย  และกิจกรรมเพื่อการตอกย้ำทัศนคติเชิงบวก

ระยะเวลาการนำเสนอ : 2 ชั่วโมง

วิทยากร : อ.อภิรัติ  คำสายพรม

ระยะเวลาโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 2557

 

สนใจโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it